Znovuotevření škol 25. května 2020

Vážení rodiče.

Jak jistě víte, dochází k postupnému otevírání škol pro žáky 1. stupně od 25. května 2020, a to za zvýšených hygienických podmínek. Byl vypracován manuál MŠMT a na jeho základě si dovolujeme informovat o přípravě na zahájení činnosti skupin žáků. 

 •  Provoz je zajištěn od 7:30 do 15:00, školní družina není v provozu.
 •  Maximální počet žáků ve skupině je 15.
 • Složení skupin je neměnné po celou dobu tj. do konce školního roku, v dopoledních i odpoledních činnostech. Žáka nelze do školní skupiny zařadit později než k 25. 5. 2020.
 • Vstup do budovy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. K vyzvednutí žáků slouží zvonek u vchodových dveří. Pro omlouvání nepřítomnosti využívejte meil či telefon + zápis do žákovské knížky.
 • Před školou není dovoleno shromažďování většího počtu osob, musí mít rozestupy 2 metry a platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Všichni žáci i zaměstnanci musí mít ve společných prostorách školy roušky (minimálně 2 na den a mít sáček na uložení roušky). Musí ji umět nasadit i sundat bez pomoci druhého, být samostatný v sebeobsluze.
 • Žák je povinen dodržovat hygienická pravidla (mytí a desinfekce rukou, hygiena na toaletě); jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce, je důvodem k nevpuštění žáka do školy či vyřazení ze školní skupiny.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, či příznaky COVID-19 nesmí do školy vstoupit.
 • Školní stravování bude zajištěno. Žáci si musí nosit vlastní pití v láhvi, není možné jim doplňovat.
 • Úplata za školské služby se nehradí.
 • Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy 
  •  písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a
  • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
 • Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.
 • Hodnocení je nedílnou součástí procesu vzdělávání. Poskytujeme žákům zpětnou vazbu, hodnotíme pokrok. Během měsíce června budeme s žáky pracovat na naplňování výstupů ze školního vzdělávacího programu – v Deníku školáka. Hodnocení proběhne tedy na základě souhrnu známek a hodnocení z měsíců únor, část března, z přístupu k plnění úkolů při domácí výuce a jednoduchých prací během měsíce června.
 • Všichni žáci, tj. i ti, kteří nemohou výuku navštěvovat z důvodu spádovosti do některé z rizikových skupin, budou pracovat na úkolech podle týdenních plánů. Nepřítomným budou dále poskytovány online konzultace, a to vždy ve středu od 14:00 do 15:00 (popř. kdykoli o konzultaci požádají).

 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
  1. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  2. při protinádorové léčbě
  3. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2)
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu / náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární)

 

Galerie stránky

Přílohy stránky

Webové stránky od společnostihodinek Unired Comp