Pro učitele

DESATERO pro vedení DOMÁCÍHO UČENÍ učiteli – inspirace ze ZŠ Kunratice

1.     Méně je někdy více

Domácí výuku veďme směrem k její důležitosti a snažme se být realističtí. Mějme na paměti, že časová dotace na domácí práci na I. stupni by měla být max. 2 hodiny denně. Dokončení úkolů může doma trvat z různých důvodů dvakrát déle než ve škole.

2.     Jasné a srozumitelné pokyny předejdou nepochopení

Vždy naformulujme jasné a stručné pokyny a určeme množství času k dokončení zadaných úkolů. Nekomunikujme s žáky v dlouhých odstavcích s pokyny, které mohou být obtížné pochopitelné. Pokud je to možné, přesvědčte se, že žáci zadání porozuměli.

3.     Smysluplné cíle učení jsou motivující a dávají učení smysl

Mějme na paměti, že naše výuka má mít dopad na učení dětí. Při zadávání práce si ujasněme, co se má žák naučit, dozvědět se, dělat, vytvořit, kde získá informace, podporu… Stanovte si cíle učení a vyhodnoťte na důkazech učení, že jich žáci dosáhli.

4.     Kreativní, tvořivá a zábavná výuka

Podporujme žáky v kreativní, tvořivé práci zábavnou formou. Při plánování výuky mysleme na to, že děti ke svému učení mohou použít pouze to, co mají doma a v blízkém okolí. Např. dlouhodobý úkol z Př - nafotit aspekty jara a vy-hledat k nafoceným objektům informace. Prezentace lze vystavit, žáci je mohou dle zadaných kritérií vyhodnotit..

5.     Přemíra úkolů ubíjí

Při plánování výuky a zadávání úkolů, vedení online výuky … mysleme na psychickou pohodu žáků, jejich rodin, ale i naši. Nenechme se zahltit tlakem ŠVP, či tlakem veřejnosti. Podporujme vzájemnou komunikaci mezi dětmi.

6.     Rozmanitost forem práce

Využívejme nejen učebnic, pracovních sešitů a listů, hledejme/tvořme/sdílejme multimediální materiály pro zvýšení zapamatování učení a pomocí digitálních nástrojů vytvářejme interaktivní lekce.

7.     Zpětná vazba je zásadní

Poskytujme dětem pravidelně zpětnou vazbu na jejich splněnou a zaslanou práci. Uplatňujme nejlépe pozitivní popisnou zpětnou vazbu, teprve následně formulujme případná doporučení. Využívejme nástrojů formativního hodnocení.

8.     Zájem o žáky a nabídka podpory

Zohledňujme zpětnou vazbu žákům ve vazbě na jejich pracovní zátěž, emoční stav, preference jejich učebního stylu a tempo učení. Ujišťujme žáky i rodiče o naší podpoře. Zveřejněme v týdenních plánech, kdy jsme k dispozici k dotazům a konzultacím. Vybízejme děti i rodiče, aby se na nás obraceli, rádi poradíme.

9.     V jednotě je síla - spolupracujme, domlouvejme se, vzájemně se inspirujme

Slaďujme se v rámci ročníků na objemu učiva, formách zadávané práce a vůbec na formách výuky na dálku. Využijme možností inspirovat se kolegy, jaké formy výuky, formulace pokynů a podoby úkolů volí – viz týdenní plány jedno-tlivých tříd.

10.   Psychohygiena

Mysleme na své psychické a fyzické zdraví. Buďme laskaví a ohleduplní k sobě, nastavme si hranice. Snažme se znovu nastolit rovnováhu. Vytvořme si denní řád a systém - dodržujme ho. Buďme trpěliví a smiřme se s tím, že vše nepůjde hned. Plánujme si čas na relaxaci.

český jazyk

27.09.2016 v 05:59

matematika

27.09.2016 v 06:01

projektové dny

27.09.2016 v 06:02

Webové stránky od společnostihodinek Unired Comp