Informace

Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje školní jídelna v  mateřské škole. Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle Vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování (dále jen Vyhláška o školním stravování) a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

Školní jídelna připravuje a dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel připravuje školní jídelna i tekutiny, které děti během svého pobytu v mateřské škole děti konzumují v rámci „pitného režimu“.

Pokud je se zákonným zástupcem dohodnuta jiná délka pobytu dítěte v mateřské škole než celodenní, má dítě právo odebrat jídla připravovaná školní jídelnou a vydávána dětem v době jeho pobytu v mateřské škole.  Přičemž dítě se v době pobytu v MŠ stravuje vždy.

V rámci „pitného režimu“ mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské škole k dispozici nápoje (vodu, čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje), které jsou připravovány podle zásad zdravé výživy. Děti požívají nápoje v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.

Výše stravného je určena předpisem ředitelky školy činí:

celodenní stravování              33,- Kč

 

Školní stravování v základní škole je v provozu denně od 11:30 do 12:15 hodin.

Vedoucí stravovacího zařízení vydává soubor pokynů pro žáky a rodiče – způsob přihlašování a odhlašování ke stravování, výdej jídla, výdej jídla při onemocnění žáků, způsob placení. Pokyny jsou trvale vyvěšeny ve školní jídelně a dále tak, aby byly přístupny i rodičům, kteří nevstupují do školní jídelny.

Jídelní lístek pro MŠ a ZŠ sestavuje vedoucí školní jídelny ve spolupráci s kuchařkou. Při sestavování jídelního lístku se postupuje podle závazných pravidel a podle zásad racionální výživy. Důraz je kladen na pestrost jídel, dostatek ovoce, čerstvé zeleniny a střídaní technologických postupů při přípravě pokrmů tak, aby byl plněn spotřební koš a strávníkům byla poskytnuta kvalitní strava. Jídelníček je sestavován vždy na týden, strávníkům je k dispozici nejpozději v pátek předcházejícího týdne. Jídelníček obsahuje všechny náležitosti včetně seznamu alergenů.

Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Žáci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla a vraceni k dojídání. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti.

Po dobu vydávání obědů je ve výdejně zajištěn pitný režim pro žáky i dospělé strávníky.

Personál dbá na dodržování základních hygienických pravidel.

Výše stravného je určena předpisem ředitelky školy podle věku strávníka a v základních kategoriích činí:

1. kategorie – 1. – 4. ročník              22,- Kč

2. kategorie – 5. ročník                     24,- Kč

3. kategorie – zaměstnanci               27,- Kč

Odhlašování ze stravování se provádí osobně či telefonicky na čísle 518 617 023 nebo 603 514 066. (oběd však bude odhlášen až pro následující den). První den nemoci je možné si oběd vyzvednout pro žáky do přinesených nádob, na další dny po dobu nemoci se musí obědy odhlásit. Obědy do přinesených nádob je možné vydávat jen ve výše uvedeném případě, tj. pouze první den nemoci. Oběd se vydává ve výdejně školy od 11.00 do 11:30. Pokud žák (jeho zákonný zástupce) nebo zaměstnanec nenahlásí vedoucí školní jídelny svoji nepřítomnost, oběd propadá, ale bude řádně vyúčtován. V tomto případě se doplatek věcné a mzdové režie nevyžaduje.

Vedoucí stravování: Ludmila Vodičková 

kuchařka: Anežka Mastná

Webové stránky od společnostihodinek Unired Comp